top of page

PRIVATUMO POLITIKA IR TAISYKLĖS

Ši Privatumo politika kartu su https://mbgs.online tinklapio naudojimo taisyklėmis reglamentuoja jūsų naudojimąsi Mergvakariai be galvos skausmo interneto svetaine https://mbgs.online (toliau – Interneto svetainė) interneto svetaine.

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Duomenų valdytojas – https://mbgs.lt (toliau – Mergvakariai be galvos skausmo).

 

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Mergvakariai be galvos skausmo. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Mergvakariai be galvos skausmo veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Mergvakariai be galvos skausmo užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

 

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

 

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Mergvakariai be galvos skausmo, naudojasi Mergvakariai be galvos skausmo teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Mergvakariai be galvos skausmo prašant suteikti informaciją ir pan.

 

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Mergvakariai be galvos skausmo svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

 

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Mergvakariai be galvos skausmo asmens duomenis sutinka, kad Mergvakariai be galvos skausmo naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

 

3.2. Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 

3.2.1. Pirkimų duomenys (sutarčių sudarymo bei vykdymo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas)

 

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes mbgs.lt interneto svetainėje.

 

✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės);

✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

✓ Prekių pristatymo adresas;

✓ Mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);

✓ IP adresas

✓ Lytis

✓ Pirkimo istorija

✓ Gimimo data

 

3.2.2. Registracijos duomenys (Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi mbgs.lt interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir mbgs.lt.)

 

Privalomi registracijos duomenys:

✓ el. pašto adresas.

 

3.2.3. Slapukai

 

Jūsų naršymo ir elgesio https://mbgs.online interneto svetainėje istorija.

 

3.2.4. Komunikavimo pasirinkimai (Naudojimosi mbgs.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir mbgs.lt, pagrindu.)

 

Tai apima jūsų pasirinkimus dėl mūsų rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes. Be to, kartais iš mbgs.lt interneto svetainės gausite būtinus pranešimus, kai teiksime paslaugas ir turinį, kurio prašote, ar kai turėsime informuoti jus svarbiais, su interneto svetaine susijusiais klausimais.

 

Mes renkame tokius jūsų duomenis:

 

✓ Vardas (-ai), pavardės (-ės);

✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

✓ Jūsų viešai išreikštos nuomonės apie mbgs.lt parduodamas prekes istoriją

✓ Pageidavimų sąrašą

✓ Mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istoriją

✓ IP adresą

✓ Pirkinių krepšelio duomenis

✓ Apklausų atsakymų istoriją

Taip pat jūsų pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

 

Be to, atsižvelgiant į mbgs.lt suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens duomenys, susiję su jūsų naudojimusi https://mbgs.online interneto svetaine.

 

3.2.5. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vardas (-ai);

✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

✓ Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

 

3.2.6. Analitiniai duomenys (Teisėto intereso pagrindu)

Siekiame, kad naudotis mūsų interneto svetaine Jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis:

 

✓Pirkimų istorija

✓Naršymo istorija

✓Mokėjimų istorija

✓Jūsų įsigytų prekių apžvalgos

✓ Apklausų metu pateikti atsakymai

✓Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.

 

3.2.7. Rinkodaros duomenys (Jūsų sutikimo pagrindu)

 

Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 

✓Vardas (-ai), pavardės (-ės);

✓Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

 

3.2.8. Turinys, kuriuo dalijatės (Naudojimosi mbgs.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir https://mbgs.online, pagrindu.)

 

Jums leidžiama dalytis turiniu mbgs.lt interneto svetainėje.

Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

4.1. Mergvakariai be galvos skausmo įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2. Mergvakariai be galvos skausmo gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mergvakariai be galvos skausmo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mergvakariai be galvos skausmo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mergvakariai be galvos skausmo pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.3. Mergvakariai be galvos skausmo taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.4. Mergvakariai be galvos skausmo garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

5. MERGVAKARIAI BE GALVOS SKAUSMO ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Mergvakariai be galvos skausmo privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

6. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
 

6.1. Duomenų subjektas turi:

6.1.1. informuoti Mergvakariai be galvos skausmo apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mergvakariai be galvos skausmo svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

6.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Mergvakariai be galvos skausmo galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

 

7.1. Perduodamas Mergvakariai be galvos skausmo asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

7.2. Plėtojant ir tobulinant Mergvakariai be galvos skausmo veiklą, Mergvakariai be galvos skausmo turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mergvakariai be galvos skausmo turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.mbgs.online

7.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.mbgs.online

 

Interneto svetainės naudojimosi taisyklės

 

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MBGS.LT ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.MBGS.ONLINE INTERNETO SVETAINĖJE.

 

 

bottom of page